PAGE

RETOUR

RÉPERTOIRE DES VILLES ET/OU BUREAUX EXPÉDITEURS

DIRECTORY OF CITIES AND/OR POST OFFICES

Chinois

Bureau (Wade-Giles)

Pinying

Usuel

Comté

Province

Bureau japonais

安 東 沙 河 鎮

An-tung Sha-ho-chen

Ān Dōng shā hé zhèn

Antung

Antung City

Andong


佳 木 斯

Chia-mu-szu

Jia mu si

Chiamuszu

Hua-ch'uan

Sanchiang


吉 林

Chi’lin

Jí lín

Kirin

Kirin city

Kirin

Kirin; SMRZ

齊 齊 哈 爾

Ch’i-ch’i-ha-erh

Qí qí hā ěr

Tsitsihar

Lung-chiang

Lungkiang


濟 沁 河

Chi-Ch'in-ho

Jǐ qìn hé

Chichinho

Lung-chiang

Lungkiang


清 原

Ch’ing-yuan

Qīng yuán

Chingyuan

Ch’ing-yuan

Fengtien


奉 天 南 市 場

Feng-t'ien Nan Shih Ch'ang

Fèng tiān nán shì chǎng

Moukden

Moukden city

Fengtien


奉 天

Feng-t’ien

Fèng tiān

Moukden

Moukden city

Fengtien

Hoten; SMRZ

奉 天  中 央

Feng-t’ien Chung-yang

Fèng tiān zhōng yāng

Moukden central

Moukden city

Fengtien

Hoten Chuo; SMRZ

佛 山

Fo-shan

Fó shān

Foshan

Fo-shan

Sankiang


富 錦

Fu-chin

Fù jǐn

Fujin

Fu-chin

Sankiang


高 橋

Kao-ch’iao

Gāo qiáo

Gao Qiao

Chin-hsi

Chinchow


哈 爾 濱

Ha-erh-pin

Hā ěr bīn

Harbin

Harbin city

Pinkiang

Harupin; SMRZ

哈 爾 濱 中 央

Ha-erh-pin Chung-yang

Hā ěr bīn zhōng yāng

Harbin central

Harbin city

Pinkiang


哈爾濱 中央大街

Ha-erh-pin Chung-yang-ta-chieh

Hā ěr bīn zhōng yāng dà jiē

Harbin central

Harbin city

Pinkiang


哈爾濱 馬 家 溝

Ha-erh-pin Ma-chia-kou

Hā ěr bīn Mǎ jiā gōu

Harbin Machiakou

Harbin city

Pinkiang

Harupin Dori; SMRZ

哈 爾 濱 道 裡

Ha-erh-pin Tao-li

Hā ěr bīn dào lǐ

Harbin Taoli

Harbin city

Pinkiang

Harupin Dori; SMRZ

哈 爾 濱 道 外

Ha-erh-pin Tao-wai

Hā ěr bīn dào wài

Harbin Taoway

Harbin city

Pinkiang


哈 爾 濱 地 段 街

Ha-erh-pin Ti-tuan-chieh

Hā ěr bīn dì duàn jiē

Harbin Ti Tuan

Harbin city

Pinkiang


海 城

Hai Ch’eng

Hǎi chéng

Haicheng

Hai Ch’eng

Fengtien

Kaijo; SMR

黑 河

Hei-ho

Hēi hé

Heiho

Ai-hui

Heiho


新 京 北 大 街

Hsin-ching Pei-ta-chieh

xīn jīng bei da jie

Hsinking

Hsinking city

Kirin


新 京 頭 道 溝

Hsin-ching T'ou-tao-kou

xīn jīng tóu dào gōu

Hsinking

Hsinking city

Kirin


新 京 大 媽 路

Hsin-ching Ta-ma-lu

xīn jīng dà mā   lù

Hsinking

Hsinking city

Kirin


一 面 坡

I-mien-p’o

Yī miàn pō

Imienpo

Chu-ho

Pinkiang


公 主 嶺

Kung-chu-ling

Gōng zhǔ lǐng

Gongzhuling

Huai-te

Kirin

Koshurei; SMRZ

遼 陽

Liao-yang

Liáo yáng

Liaoyang

Liao-yang

Fengtien

Ryoyo; SMRZ

密 山

Mi-shan

Mì shān

Mishan

Mishan

Mutankiang


牡丹江

Mu-tan-chiang

Mǔ dān jiāng

Mutanchiang

Ning-an

Mutankiang


南 綏 中

Nan-sui-chung

Nán suí zhōng

Nansuizhong

Bureau dans Shaihaiguan

Chinchow


訥 河

No-ho

 Nè hé

Noho

No-ho

Lungkiang


盤 山

P’an-shan

Pán shān

Panshan

P’an-shan

Chinchow


山 海 關

Shan-hai-kuan

Shān hǎi guān

Shanhaiguan

Voir Nan-sui-chung

Chinchow


山 市

Shan-shih

 Shān shì

Shanshi

Ning-an

Mutankiang


瀋  陽

Shen-yang

 Shěn yáng

Shenyang

Shenyang

Fengtien


四 平 街

Szu-p’ing-chieh

Sì píng jiē

Szuping

Li-shu

Szuping

SMRZ

泰 來

T'ai-lai

Tailai

Tailai

T'ai-lai

Lungkiang


洮 南

T’ao-nan

Táo nán

Taonan

T’ao-nan

Lungkiang


延 吉

Yen-chi

 Yán jí

Yenchi

Yen-chi

Chientao

Enki

營 口

Ying-k’ou

Yíng kǒu

Yingkou

Fengtien

Fengtien

Eiko; SMRZ
Les noms des villes, présentés dans le tableau ci-dessous, sont uniquement ceux des bureaux expéditeurs des courriers de ce site. Cette liste est donc non exhaustive.

The names of cities, introduced in the table below, are only those the offices shippers of the mails of this site. This list is therefore not exhaustive.
Source:

ISJP Monograph 9 - Philatelic Gazetter of Manchoukuo par George A. Fisher Jr - 1981